logo.png

Nen-dung-ga-ac-hoac-ga-ta-non

Nên dùng gà ác hoặc gà ta non
Nen-dung-ga-ac-hoac-ga-ta-non

Nên dùng gà ác hoặc gà ta non