Gà Ác Bào Ngư Tiềm Thuốc Bắc VIP (575.000)

125.000 575.000